top of page

Eğitimler

Diksiyon - Güzel ve Etkili Konuşma
Diksiyon - Güzel ve Etkili Konuşma

Bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar zengin olursa olsun, donanımımızı doğru ve etkileyici bir konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden, yeterince yararlanamıyoruz demektir. Dili doğru bir biçimde kullanıp duygu ve düşüncelerimizi güzel, etkileyici bir konuşmayla aktarmak bir kimlik göstergesidir. Güzel ve etkileyici konuşma bir sanattır. Her sanat dalında olduğu gibi eğitime muhtaçtır ve çok az insan konuşmasının eğitimle mükemmel hale gelebileceğinin farkındadır.

Eğitimin Kazandırdıkları

 • Katılımcılara, dilimizin söyleyiş özelliklerini kavratılacak; konuşmanın doğru, etkileyici ve anlaşılır olmasını sağlanacaktır.

 • Katılımcılara- duygu, düşünce ve isteklerini daha doğru ve etkileyici bir şekilde ifade edebilmeleri için sesin nitelikleri kavratılarak, konuşmaya etkileyicilik ve ahenk kazandırılacaktır.

 • Doğru solumanın konuşmaya olumlu etkisini anlatılacak; solunum mekanizmasının doğru ve etkili kullanılması sağlanacaktır.

 • Türkçenin fonetik yapısı anlatılarak katılımcıların muhtemel boğumlama kusurları giderilecektir

 • Güzel ve etkileyici konuşabilmek için tonlamanın, vurgunun, ulamanın ve söz duraklarının etkisi katılımcılara kavratılacaktır.

 • Yaygın telaffuz kusurlarına dikkat çekilerek dilin daha doğru kullanılması sağlanacaktır.

 • Eğitimli bir sesle, bilinçli yapılan jest ve mimiklerle topluluk karşısında daha rahat konuşma alışkanlığı kazandırılacaktır.

İş Protokolü ve Sosyal Davranış Kuralları
İş Protokolü ve Sosyal Davranış Kuralları

Bir kurumun başkalarının gözünde yarattığı izlenimi etkileyen en önemli unsurlardan biri de çalışanlarının iş hayatının gerektirdiği bazı protokol ve davranış kurallarına hâkimiyetleridir. Çalışanların kurumu temsil kabiliyeti gereği; personelin başarısı kuruma mal edileceği gibi, başarısızlıkları da kurum adına değerlendirilir. Kurumu temsil eden çalışanların, iş dünyasında geçerli olan protokol, nezaket ve görgü kurallarına uygun davranması kurumun prestijini artıracağı gibi kurumsal kültürün gelişmesi ve yerleşmesinde de önemli rol oynar.

 

İş Protokolü ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi, bireye iş dünyasında nasıl davranacağı; neyi, nerede, kime, nasıl söyleyeceği, belli durumlarda ne yapacağı, nelerden kaçınacağı konularında farkındalık kazandırır. Kurumun ve çalışanların iş dünyasında saygınlığını artıracak bu kuralları bilmek ve uygulamak aynı zamanda bireyin mutluluğunun ve başarısının anahtarı da olacaktır.

Eğitimin Kazandırdıkları

 • İş Protokol Kurallarının önemi anlatılarak bu kuralların çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlanacaktır.

 • İş Protokol Kuralları öğretilerek çalışanların kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerinde bu kurallarla uyumlu olarak hareket etmelerini sağlanacaktır.

 • İş dünyasındaki sosyal davranış kurallarının çalışma hayatındaki önemi vurgulanarak farkındalık yaratılacaktır.

 • İş dünyasındaki sosyal davranış kuralları katılımcılara öğretilecek ve bu kurallara uyulması durumunda kişisel mutluluğa, şirket içi düzene ve kurumsal kimliğe olumlu etkilerinin anlaşılması sağlanacaktır.

 • Kamu kurumlarının ve özel kuruluşların kurumsal kimliklerine büyük katkıları olacak bu eğitimi en iyi şekilde özümsemeleri sağlanacaktır.

Protokol Kuralları - Devlet Protokolü
Protokol Kuralları - Devlet Protokolü

Protokol kuralları, devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde resmi ilişkilerde, resmi kurumlarda uyulması gereken kurallardır. Bu kuralların sosyal davranış (nezaket ve görgü) kurallarıyla karıştırılmaması gerekir.

 

Protokol kuralları kesin olarak belirlenmiş olup ilgililerce öğrenilip doğru olarak uyulması gereken kurallardır. Protokol kurallarının ihlali, büyük siyasi krizlere yol açabileceği gibi, kurumlar ve kişiler arasında tatsız durumların yaşanmasına sebep olabilir.

Eğitimin Kazandırdıkları:

 • Protokol kuralları katılımcılara öğretilerek resmi kurumlarda ve resmi ilişkilerde ne yapılacağı ve nasıl davranılacağını benimsetilecektir.

 • Katılımcıların bu kurallar dizisine nerede, ne zaman ve nasıl uyacağını öğretilerek tereddütler ve olası kargaşalar ortadan kaldırılacaktır.

 • Katılımcıların bu kuralların öğrenilmesi ile resmi kurumlarda ve toplantılarda daha özgüvenli davranışlar sergilemeleri sağlanacaktır.

İleri Sunum Teknikleri
İleri Sunum Teknikleri

Günümüzün iş ortamında, kişinin kariyerinde yükselebilmesi ve hedefine ulaşabilmesi; ancak kendini kanıtlamasıyla mümkündür. Kendini kanıtlamanın en etkili yolu ise ifade becerisindeki mükemmeliyettir. Çünkü “Gölgede duranın gölgesi olmaz.”

 

İş hayatında birçok konuşmacı iyi bir konuya, iyi bir fikre ve iyi bir metne sahip olduğu halde sunum enerjisinden yoksun olduğu için başarısız kabul edilir. Ayrıca enerjik bir ses istenen bu platformda günlük konuşma sesini kullanan bir konuşmacının başarılı olması beklenemez.

 

İş hayatının vazgeçilmezi olan sunumlarda başarılı olabilmek için, öncelikle eğitilmiş güçlü ve etkileyici bir sese, bilinçle ve dikkatle hazırladığımız bir metne ve sahne becerilerine ihtiyacımız vardır.

 

İleri Sunum Teknikleri Eğitimi ile konuşmacının etkileyici bir sese ulaşması, sunum ile ilgili sahne becerilerini öğrenmesi, etkileyici bir konuşma metni oluşturabilmesi, zihinlerde ve gönüllerde iz bırakan sunumlar yapmayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Kazandırdıkları

İleri Sunum Teknikleri Eğitimiyle katılımcı:

 • Sunumlarda, sesin anlamının ve enerjisinin konuşmaya etkisini kavrayarak güçlü bir sese ulaşacaktır.

 • Türkçenin inceliklerini, ifade gücünü kavrayarak; konuşma metnini planlı ve etkili bir biçimde oluşturmayı öğrenecektir.

 • Sunumlarda   sahne   becerilerinin   önemini   kavrayarak  sunum yapmanın inceliklerini öğrenecektir.

 • Beden     dilinin     önemini     kavrayarak     sunumda başarıyı  artıran   unsurlardan yararlanacaktır.

 • Hitabet sanatının yüzyıllardır değişmeyen temel prensiplerini kavrayarak kürsü heyecanını kontrol edebilecektir.

 • Sorulara etkili cevap verme becerisine ulaşacaktır.

 • Etkileyici, ikna edici, saygı ve güven uyandıran sunumlar yapma yeteneğini geliştirecektir.

İş Hayatında Yazışma Teknikleri
İş Hayatında Yazışma Teknikleri ve Yazı Dilinin Etkili Kullanımı

Gerek iş gerek aile hayatında başarının yolu, çevremizdeki insanlarla doğru iletişim kurabilmekten geçer. İletişim türlerinden olan yazılı iletişim, özellikle iş hayatında başarıyı belirlemede büyük önem taşır. Yazılı iletişimin kurallarına hâkim olmak, verilmek istenen mesajı açık, anlaşılır ve etkileyici bir şekilde yazabilmek hem kurum içindeki iletişimin güçlenmesine hem de personelin performans artışına katkıda bulunur.

 

İş Hayatında Yazışma Teknikleri ve Yazı Dilinin Etkili Kullanımı Eğitimi ile amaçlanan: katılımcıların konu hakkındaki yanlış bilgilerini gidermek ve bilgi eksiklerini tamamlayarak yazılı iletişimle ilgili bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Eğitimin Kazandırdıkları

 • İş Hayatında Yazışma Teknikleri ve Yazı Dilinin Etkili Kullanımı Eğitimi ile katılımcılar, özellikle iş dünyasında, yazı dilini etkili kullanmakla ilgili bilgi ve becerileri kazanacaklardır.

 • Eğitimi alacak kişi iş hayatında yazışmalarda sıkça yapılan yazım hataları ve yanlış kullanımlardan haberdar edilerek katılımcıya daha muntazam bir yazışma yapmanın yöntemleri öğretilecektir.

 • Eğitim sonrasında duygu ve düşüncelerini kısa, öz ve etkileyici bir şekilde nasıl ifade edeceklerini, imla kurallarını, noktalama işaretlerini, paragraf teşkilinde bilinmesi gerekenleri ve yazıda uyulması gereken biçim özelliklerini öğreneceklerdir.

Zarafet ve Sosyal Davranış Kuralları
Zarafet ve Sosyal Davranış Kuralları

Kendimizi, başkalarını ve dünyayı algılayışımızda mensubu olduğumuz medeniyetin izleri bulunur. Hz. Mevlana “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” derken mensubu olduğumuz medeniyetin temel dayanağını ortaya koyarak bizi hayatımızın her anında ve evresinde zarif ve saygılı olmaya davet ediyor. Çünkü bizler “Yaradılanı severiz Yaradandan ötürü.” diyen Yunus’un mensup olduğu medeniyetin insanlarıyız. Bu saygı ve sevgi medeniyetine yaraşır şekilde yaşamak ve bu medeniyeti temsil etmek için yüzlerce yıldır kültürümüzün ürünü olan âdâb-ı muaşeret kurallarına bu eğitimle ulaşacağız.

Eğitimin Kazandırdıkları

 • Katılımcılara insani ilişkilerde zarif olmanın önemi hakkında farkındalık yaratılacaktır.

 • Eğitimde medeniyetimizde zarafet ve sosyal davranış kurallarının yeri öğretilecek ve bu kurallara dair hususlar aktarılacaktır.

 • Farklı sosyal durumlarda doğru ve yanlış davranış şekilleri örneklerle anlatılarak katılımcının bu durumlarda nasıl davranması gerektiği benimsetilecektir.

 • Katılımcı Türk âdab-ı muaşeret kurallarına hakim olarak sosyal hayatta daha nazik ve zarif davranışlarıyla örnek ve imrenilen bir şahıs olmanın yöntemlerini öğrenecektir.

Raporlama ve Yazışma Teknikleri
Raporlama ve Yazışma Teknikleri

Raporlar, herhangi bir konuda, araştırma ve inceleme sonucunda elde edilen bilgilerin belli şekil şartlarını içerecek biçimde ve bir değerlendirmeyle ilgililere sunulduğu yazılardır. Günümüz iş dünyasında koordinasyon ve geri bildirim artık zorunlu bir hale gelmiştir. Koordinasyon, iletişim ve geri bildirimin en önemli aracı ise hiç şüphesiz raporlardır. Bu konuda verimliliğini  sağlayacak en önemli unsur, raporun etkili rapor yazma tekniklerine göre hazırlanmasıdır.

Yazı yazma veya herhangi bir konuda rapor hazırlama genellikle sevilmeyen bir iştir. Bunun başlıca sebebi yazma tekniklerindeki eksiklerimiz veya bu konudaki yanlış bilgilerimizdir. Ancak yazılı iletişim, kurum içi ve kurumlar arası iletişimde çok önemli bir yer tutmaktadır. Kariyerimizdeki başarımız büyük ölçüde kurum içi yazılı iletişimde ve rapor hazırlamadaki başarımızla orantılıdır. İş yazışmalarındaki ve raporlamadaki başarımız, kurumu temsil etme kabiliyetimiz gereği kurumumuzun imajını da olumlu yönde etkilemektedir

Eğitimin Kazandırdıkları

 • Raporlama ve Yazışma Teknikleri Eğitimi ile katılımcılara, özellikle iş dünyasında, yazı dilini etkili kullanmayla ilgili bilgi ve becerileri kazanacaktır.

 • Eğitim sonrasında katılımcılar, duygu ve düşüncelerini kısa, öz ve etkileyici bir şekilde ifade etmek, imla kuralları, noktalama işaretleri, paragraf teşkilinde bilinmesi gerekenler ve yazıda uyulması gereken biçim özellikleri gibi konularda farkındalık geliştireceklerdir.

 • Bu eğitim, raporlama ve iş yazışmaları konusunda kurumların bir standart oluşturmasına yardımcı olmakta; aynı zamanda katılımcılara önemli bir yönetim becerisi kazandırmak suretiyle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Kurumsal Kültür ve İmaj
Kurumsal Kültür ve İmaj

İmaj: Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu, fikir, anlayış ve değerlerdir. İnsanlar üzerindeki bıraktığımız etki, yani onların gözündeki imajımız kalıcıdır. Ne yazık ki ikinci bir şansımız da yoktur. O halde ilk izlenimin kontrolü neden elimizde olmasın?

 

Kurumsal Kültür ve İmaj eğitimiyle, katılımcıları imaj yönetimi konusunda bilgilendirmek, yetkinliklerini artırmak ve bağlı bulundukları kurumu en iyi şekilde temsil etmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Çünkü kişiler çalıştıkları kurumun görünen yüzüdür. Kişisel imajı tutarlı, etkileyici ve iletişimi güçlü kişiler, çalıştıkları kurumun da itibarını ve başarısını artıracaktır.

 

Bu eğitimle, olumlu ve etkileyici imaj oluşturma ve imaj güçlendirme yöntemleri anlatılarak kişiler ve kurumlar üzerinde istediğimiz etkiyi bırakmak, dolayısıyla istediğimiz hedefe ulaşmak için, vermek istediğimiz mesaja uygun algı yaratabilme becerisini kazandırılacaktır. Çünkü “Profesyoneller seçilmiş davranışlar sergiler.”

Eğitimin Kazandırdıkları

 • İlişkilerde ilk izlenim esnasında başarılı olabilmek amacıyla, tanışma, tanıştırma, selamlaşma, tokalaşma, hitap adabı, kartvizit kullanımı gibi imajı belirleyen konulardaki temel prensipler katılımcılara öğretilecektir.

 • Sektörlere göre giyim kuralları ve temel gardırop yönetimi gibi konular anlatılarak katılımcıların doğru ve etkileyici bir giyim zevki oluşturabilmeleri için gerekli bilgiler aktarılacaktır.

 • Kurumsal Kültür ve İmaj Eğitimi ile katılımcılar, imajın ilişkileri nasıl etkilediği konusunda farkındalık kazanacaklardır.

 • Etkileyici imaj sahibi olmanın temel prensipleri konusunda bilinçlenen ve bunlara uyan kişilerin özsaygısı ve özgüveni artacaktır.

 • Kurumsal kültür ve imaj hakkında bilgilenen katılımcılar ilgili kural ve davranışları doğru sergileyerek firmanın saygınlığını artıracaktır.

Söz Ustası Olma - Belagat
Söz Ustası Olma - Belagat

“Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı

Bal ile yağ ede bir söz”

                             

                                                Yunus Emre

Savaşı kesecek, anlaşmazlıklara son verecek güçte söz söylemeyi biliyor muyuz? Yoksa gün içinde mecazen baş kestiren, ilişkileri zedeleyen söz balyozlarıyla mı konuşuyoruz? Cümle kurarken, kelimeleri kullanırken dilin psikolojik boyutunu hesaba katıyor muyuz? Konuşma tarzımızın saygınlığımızı etkilediğini biliyor muyuz?

Dil, kullanmayı bilenin elinde gerçek bir silahtır. Kelimeler çağrışım mekanizmasını harekete geçirdiği için, hangi kelimelere hangi tepkileri vereceğimiz önceden bellidir. Çünkü dil beynimizi programlarken etkimizi de tepkimizi de belirler.

Etkilerim de tepkilerim de Türkçe!

Söz Ustası Olmak Eğitimiyle, öncelikle beynimizin program dili olan Türkçenin algımızı, anlayışımızı ve anlatışımızı nasıl etkilediğinden yola çıkarak dilin psikolojik boyutuna dikkat çekilecektir.

Eğitimin Kazandırdıkları

 • Katılımcıların, dille düşünme ve harekete geçme arasındaki o muazzam dengeyi algılamaları sağlanarak beynimizin program dili Türkçenin algımızı nasıl etkilediğine dikkatleri çekilecektir.

 • Dilin psikolojik boyutu anlatılarak kelimelere nasıl şartlı refleks gösterdiğimiz hakkında farkındalık yaratılacaktır.

 • Shakespeare: "Konuşma tarzınızı düzeltmezseniz talihinizi zedelersiniz." diyor. Bu sözden yola çıkılarak katılımcıların konuşma tarzı, üslup özellikleri, konuşma alışkanlıkları gözden geçirilecektir.

 • Katılımcılara “Dile hâkim olan insanlara hâkim olur.” sözünden hareketle, üslup geliştirmenin önemi kavratılacak ve üslup geliştirebilmeleri için izleyecekleri yol gösterilecektir.

 • Türkçenin anlam ve anlatım inceliklerine dikkat çekilerek katılımcıların anlatımı güçlü bireyler olabilmeleri için değerli bilgiler aktarılacaktır.

bottom of page